Vývojová psychologie

13. února 2008 v 1:48 | Peggy |  Užitečné vědomosti
Věkové kategorie:
- prenatální období (před narozením)
- novorozenec + kojenec (od doby porodu do zhruba jednoho roku)
- batolecí období (1-3 roky)
- předškolní věk (3 - 6 let), vstup do školy
- mladší školní věk (6 - 10 let)
- starší školní věk I (11 - 15 let), období dospívání
- adolescence (15 - 20 let)
- časná a střední dospělost ( 20 - 25, 30 let), střední asi do 45 let
- pozdní dospělost (do věku 60, 65 let)
- stáří
Skautské kategorie dle nového výchovného programu:
- předškoláci (5 - 7 let)
- světlušky a vlčata (7 - 10 let)
- mladší skauti (10 - 13 let)
- starší skauti ( 13 - 15 let)
- mladší roveři (16 - 18 let)
- starší roveři (18 - 25?)
Charakteristika věkových období:
PRENATÁLNÍ OBDOBÍ
- tvoření a vývoj těl. konstituce a znaků (mozku!)
- vývoj smyslů
NOVOROZENECKÉ + KOJENECKÉ OBDOBÍ
- porod - ustálení životních funkcí
- nejdůležitější role matky/rodiny - utváří vztah dítěte k blízkým, k sobě, ke světu
BATOLECÍ OBDOBÍ
- věk formování osobnosti
- zkoumání okolí, vývoj samostatnosti, komunikace
- základní návyky
PŘEDŠKOLNÍ VĚK
Fyzický vývoj
- velké změny postavy (ze zaoblenosti se vytáhne, změna proporcí), nebezpečí - setrvávat dlouho ve strnulých polohách (sed, stoj), děti by neměly viset za ruce, švihy
- zdokonaluje se pohyb, zvládne základy sportů (jízda na kole, plavání)
Psychický vývoj
- dále formování osobnosti
- vědomí JÁ
- rozvíjení samostatnosti (ve smyslu umí se obléknout, ale neumí se rozhodnout co si má obléci), komunikace (stud v neznámém prostředí), neumí se mezi sebou domluvit
- období prvního vzdoru
- zvídavost, nekritičnost ("utáhneme ho na zajímavě podané vaření nudlí")
- názorné myšlení (pod pojmem si představují konkrétní předmět)
- neumí vnímat hloubku!, skoky z max. 50 cm
- neumí hledat věc mezi dalšími předměty (tvrdí, že to sebou nemá, přetrvává i ve škole)
- paměť je mechanická, neumí používat logické souvislosti, memotech. pomůcky
Motivace a autorita
- řídí se většinou citem (chci/nechci), dospělý se řídí většinou rozumem
- sám si říká co nesmí a podle toho se chová, ke konci období už poslechne "vnitřní řeč"
- učitelka je nezpochybnitelná autorita
- činnosti vykonává ke své radosti nebo k radosti např. učitelky
Sociální vývoj
- potřeba kontaktu s vrstevníky, začínají se tvořit soc. role (žák, syn…)
- nezafixované vzorce chování, ale ví, co je dobré a co je špatné (důležitý je vzor dospělého, příkazy musíš a nesmíš se musí vztahovat na stejné věci!)
- ztěžka dodržuje pokyny bez přímého dohledu, na konci obd. má pocit viny
- svět pohádek, bojí se pohádkových strašidel apod., vlastních fantazií
MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK
(světlušky a vlčata)
Fyzický vývoj
- zpomalení, ale rovnoměrnost vývoje
- roste velké a drobné svalstvo - vyžaduje dostatek pohybu, kostra ještě měkká, plastická, může se deformovat
- pomalu vzrůstá pohybová vytrvalost, rychlost, přesnost, hlavně pohybu rukou, nevhodné silové hry a kliky
- pohyb je pro dítě potěšením (většinou) - úspěšnost je rozhodující pro hodnocení ve vrstevnické skupině
- hravost
Psychický vývoj
- osvojení si psaného jazyka, nová slova
- nástup do školy - přechodové obd., dítě přestává být (bylo-li) středem pozornosti
- další rozvíjení samostat., organizace dne
- operace nejen s konkrétními předměty, ale i se symboly - pojmy
- schopnost usuzovat
- zdokonalování paměti - ke konci posun od mechanické k logické paměti
- dobré nabídnout dětem co největší škálu různých zájmových možností
- velká fantazie, vlastní představy (proč to či ono funguje, vymýšlí své teorie)
- postupně se zvyšuje pozornost
Motivace, autorita
- touha po vzdělání
- nástup nové autority - respekt
- dobře se podřizuje názorům dospělých, celkem bez kritiky přejímá jejich názory, poučky
- vznikají první zájmy, koníčky - mohou
- lhaní - velká fantazie nebo touha pomoci kamarádovi z úzkých
- chování se podřizuje očekávané odměně/trestu (očekává stejnou - pomohl uklízet, dostal bonbon, příště jde uklízet aby dostal bonbon a diví se, když jej nedostane)
Sociální a emocionální oblast
- rozvíjí se sociální vztahy, tlumí se individualita
- srovnávání s ostatními vrstevníky - sebehodnocení
- city se obohacují a prodlužuje se délka jejich trvání, zesilují se vzájemné vztahy mezi vrstevníky
- postupně začíná docházet k soc. rozdílům mezi chlapci a děvčaty - psych. rozdílnost, odlišnost v zájmech vše si zkusit, aby věděly, na co se zaměřit více
- od 8.roku se pomalu rozvíjí cit solidarity
- velmi důležitý význam hry
- jedná s učitelkou, vrstevníky, hledá své místo
STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK I
(mladší skauti a skautky)
Fyzický vývoj
- začíná období dospívání - hlavně fyzické a pohlavní (předbíhá zrání psychické)
- nejvyšší tempo vývoje kolem 10.roku života (výraznější u děvčat)
- změny ve stavbě těla - rychlý růst
- částečné narušení pohybové koordinace, uhlazenosti pohybu (hl. u chlapců), nejistota v pohybech (samá ruka, samá noha), doprovázejí to hlučné projevy, strach ze zesměšnění
- začínají dbát na svůj zevnějšek (starají se o to, co mají na sobě)
Psychický vývoj
- rozvoj vnímání, myšlení, řeči - snaha věci znát, pochopit
- výkonost ve škole, úspěchy a hodnocení přátel podporují sebehodnocení, budují si jistotu nebo naopak při neúspěších pocit méněcennosti, nejistoty
- unáhlené závěry, nerozvážné jednání
- zdokonalování paměti - posun od mechanické k logické paměti
- při svém chování neočekávají vždy stejnou odměnu /trest, přihlížejí i k motivům jednání
- rozvíjí se role dívka/chlapec ve vztahu k malým dětem
Motivace a autorita
- rodiče často přestávají být bezvýhradnou autoritou
- na dospělých začínají vidět nejen klady, ale i zápory, učitel přestává být bezvýhradným vzorem, začínají mezi sebou kritizovat
- touha po vzoru - jeho hledání ve slavných osobnostech, hvězdách
- zvýšená soutěživost - třeba podporovat i spolupráci
Sociální vývoj
- vzrůstá zájmová odlišnost obou pohlaví
- mění se vztahy mezi chlapci a děvčaty - vzrůstají spory, hádky napětí (na začátku tohoto období)
- city jsou labilní, citové sebeovládání nízké
- dívky bývají afektované, vyzývavé, chlapci halasní, drzí
- vyhrocuje se mravní cítění, hodnocení
- narůstá smysl pro čest a spravedlnost
- potřebné a nutné vztahy k vrstevníkům, objevují se pevná přátelství
- ke konci období zvýšený zájem o druhé pohlaví, zájem o sexuální otázky, období zamilovanosti, první lásky
STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK II
(starší skauti a skautky)
Fyzický vývoj
- mění se hlas
- silná potřeba pohybu, ale tendence přeceňovat své síly - třeba usměrňovat (chlapci)
Psychický vývoj
- střídavá ztráta koncentrace, pozornosti
- naruší se schopnost rozhodování
- fantazie - snění o budoucím životě
- vytváří se předpoklady pro bud.povolání
- podrážděnost, impulzivita, nedostatek ovládání
- nestabilita, nestálost citů, zájmů, postojů
- citlivost na výsměch, kritiku vlastní osoby - komplexy méněcennosti
- chová se k dospělým jako k sobě rovným
- intenzita a zvrácení citů (velmi lehce se posouvají mezi krajními city - radost/smutek)
-hledání nových cest
Motivace a autorita
- velkou roli má přirozená autorita rodičů, učitelů, vůdců, kamarádů
- zvýšená kritičnost ke všem a všemu
- baví je náročné, propracované hry - chlapce bojovky apod., dívky hry a aktivity s prvky elegance, ladnosti
- touha po nezávislosti - neochota plnit úkoly
- narůstá smysl pro čest a spravedlnost
Sociální vývoj
- potřebné a nutné vztahy k vrstevníkům, objevují se pevná přátelství
- ke konci období zvýšený zájem o druhé pohlaví, zájem o sexuální otázky, období zamilovanosti, první lásky
J. Steinbeck - "Teď dítě poprvé pochopí ve své hlavičce, že dospělí neoplývají božskou inteligencí, že jejich úsudky nejsou moudré, jejich myšlení správné a rozhodnutí spravedlivá - jejich dosavadní svět se rozbije na nepatrné kousky. Bohové padli a s nimi všechny jistoty. A jedno je jisté, když bohové padnou, není to slabý pád; zřítí se s třeskotem a rozbijí se, nebo klesnou hluboko do bahna špíny. Je to nepříjemná práce opět je stavět na piedastal; už nikdy nebudou tak zářit. A dětský svět se již nikdy nevrátí ve své celistvosti. V tom tkví bolest dospívání."
ADOLESCENCE
(mladší roveři)
Fyzický vývoj
- fyzická dospělost již plná
- období stabilizace fyzických sil
- touha po velkých výkonech - zdatnost, odvaha, odolnost
- na fyzický vzhled kladen velký důraz
- trvá nebezpečí přeceňování se (zvláště při fyzických aktivitách)
Psychický vývoj
- věk duševního dospívání
- zvyšuje se vyrovnanost
- hledání nových poznatků a zkušeností - svého místa ve světě; vytváření vlastních názorů na svět, na okolí, na sebe
- ustálení zájmů, jejich prohloubení (široká oblast - kultura, sport, společnost…)
Motivace a autorita
- ustálení zájmů, jejich prohloubení
- pomalé obnovování důvěry k rodičům a autoritě
- snaha dokázat něco velkého, prospěšného
Sociální vývoj
- zvyšuje se schopnost produktivně spolupracovat - i s druhým pohlavím
- zájem o službu, pomoc druhým
- ještě sociálně nestabilní
ADOLESCENCE
(starší roveři)
Fyzický vývoj
- fyzická síla a aktivita nejvyšší
- odpoutávání pozornosti pouze na fyzický vzhled
- třeba aktivity oproti sedavému života
Sociální vývoj
- dokončuje se sociální stabilita
- citová stabilita, vytváření trvalých partnerských vztahů
- hledání životního stylu
Psychický vývoj
- měla by se dokončovat duševní vyspělost
- dotváření vlastních postojů
- utváření "zralé" osobnosti
Motivace a autorita
- obnovuje se důvěra k autoritě - na zákl. kvalitní výkonnosti, zkušenosti; vybíravější
- přebírání odpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé
- trvalejší vztahy ke kamarádům i opačnému pohlaví
- zvyšuje se schopnost spolupracovat - i s druhým pohlavím
- hledání nových poznatků a zkušeností - svého místa ve světě; vytváření vlastních názorů
na svět, na okolí, na sebe, řeší ve skupině vrstevníků
- zajímá se a vybírá si povolání
RANNÁ DOSPĚLOST
(činovníci)
- vyrovnanost, klid, stabilita
- osobnost by měla být dotvořena fyzicky, psychicky, emocionálně, sociálně i morálně - urovnaný osobní, partnerský, pracovní život
- schopnost vést lidi, organizovat si činnost, být kamarádem i rádcem
- umění naslouchat
- postupné ubývání fyzických sil by mělo být nahrazeno vyšší duševní a morální zralostí
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Peggy Peggy | 13. února 2008 v 1:52 | Reagovat

Nestihla jsem si tohle ještě přečíst celé, takže se můžou vyskytovat chyby a jiné kraviny. Pokusím se to co nejdříve napravit :-).

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama