Základy práva

29. listopadu 2007 v 15:12 | Peggy |  Užitečné vědomosti
Mám tady pro vás další zápisky z vůdcovské zkoušky. Dala jsem to dohromady s pomocí svých zápisků a zákonů ČR, takže doufám, že se v tom alespoň trošku vyznáte.
Právní subjektivita
Fyzickou osobou (FO) je každý člověk.
Právnická osoba (PO) je uměle vytvořený subjekt, který může vystupovat v právních vztazích a mít práva a povinnosti podobně jako FO (např. středisko). Jménem PO má právo jednat její (předem stanovený) statutární orgán, nebo někdo, kdo k tomu získal jeho svolení (= plnou moc). Členům nebo zaměstnancům právnické osoby je zákonem umožněno v omezené míře jednat jménem této právnické osoby.
Právní subjektivita - způsobilost mít práva a povinnosti, být účastníkem právního vztahu. PO ji získává dnem vzniku a ztrácí ji svým zánikem, FO ji získává dnem narození.
Způsobilost k právním úkonům - způsobilost nabývat práv a brát na sebe povinnosti (např. uzavírání smluv). Vzniká u FO v plném rozsahu dovršením osmnáctého roku života. Před dosažením této hranice má fyzická osoba způsobilost pouze k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti jejího věku. Právnická osoba získává způsobilost k právním úkonům dnem účinnosti jejího zápisu do příslušného rejstříku (např. obchodního). V obou případech znamená smrt, resp. zánik, zároveň ztrátu způsobilosti k právním úkonům. Soudům je navíc umožněno omezovat způsobilost k právním úkonům nebo jí úplně zbavovat.
Co bychom měli znát při práci s dětmi:
Úmluva o právech dítěte
Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.
Lesní zákon
Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.
V lesích je zakázáno:
 • rušit klid a ticho
 • těžit stromy a keře nebo je poškozovat
 • sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
 • jezdit a stát s motorovými vozidly
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
 • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
 • mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
 • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
 • znečišťovat les odpady a odpadky
 • rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.
Vodní zákon
Každý má právo odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu.
Nesmí být ohrožena zdravotní nezávadnost vod.
Zákon na ochranu přírody a krajiny
Každý má právo vstupovat na pozemek (volná krajina) státu.
Stavební zákon (např. klubovna)
Zákon o provozu na silničních komunikacích
A ještě dvě důležitá témata.
Trestní odpovědnost
Trestný čin - pro společnost nebezpečný. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.
Otázka zavinění:
 • Úmysl
 • Nedbalost (pachatel věděl, že může porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí; nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl).
Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. (pokud spáchá "trestný čin" může jít k soudu, ale soudce na něj udělá jen bububu)
Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
Ublížení na zdraví z nedbalosti:
 • Lehké - léčení alespoň 7 dní, porušení důležité povinnosti
 • Těžké - léčení alespoň 6 týdnů, porušení jakékoli povinnosti
Pohlavní zneužívání
Podle platného českého trestního zákona (§ 242-243 tr. z.) se trestného činu pohlavního zneužívání dopustí ten, kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo kdo takové osoby jiným způsobem pohlavně zneužije, jakož i ten, kdo zneužívaje závislosti osoby mladší než osmnáct let nebo osoby svěřené jeho dozoru, přiměje ji k mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její závislosti, jiným způsobem pohlavně zneužije.
Občanskoprávní odpovědnost
Občanskoprávní odpovědnost se týká především odpovědnosti za způsobenou škodu.
Škoda znamená újmu, kterou jedna osoba (poškozený) utrpí na svém majetku, penězi ocenitelných majetkových právech nebo na zdraví v důsledku protiprávního jednání jiné osoby (škůdce). Odpovědnost za škodu a její náhrada je upravena v občanském zákoníku.
Obecně platí, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti (tzv. obecná odpovědnost za škodu). Škůdci vzniká závazek k náhradě způsobené škody. Zákonnými podmínkami pro vznik obecné odpovědnosti za škodu jsou:
 • vznik škody,
 • příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce a vzniklou škodou (tzv. kauzální nexus),
 • zavinění (buď úmyslné, nebo nedbalostní).
Náhrada škody:
 • uvedením v předešlý stav
 • náhradou v penězích
Náhrada škody na majetku: skutečná škoda (představuje hodnotu, o kterou byl v důsledku protiprávního jednání škůdce zmenšen majetek poškozeného) a ušlý zisk (majetkový prospěch, jehož by poškozený jinak pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě).
Náhrada škody na zdraví: bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady spojené s léčením, náhrada ztráty na výdělku.
Odpovědnost nese středisko.
Pojištění odpovědnosti za škodu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama