Listopad 2007

Zpětná vazba a review

29. listopadu 2007 v 15:38 | Brčko - Bára Kolářová |  Užitečné vědomosti
Tyto poznámky jsem nedělala já, ale instruktorka Pavučiny Brčko.
Motto: "Zpětná vazba je dárek, který ti dávám! Nabízím ti prostor kam růst, nabízím pochvalu a poděkování."
Jaký je rozdíl mezi hodnocením a review
- Hodnocení (zpětná vazba)
o Hodnotím konkrétní věci (činnosti, technické provedení, dopad, řešení situace, podněty ke zlepšení, zázemí apod.)
o Hodnotím kladně i záporně - měl bych se snažit o vyváženost (pokud lze)
o Individuální/skupinová
o Skupinové praktiky(temperování, kolečko, ksichty, každý kdo…)
- Review
o Jde o vyjádření prožitků, znovuprožití celé situace
o Zařazuje se po silných zážitcích
o Nehodnotí se, nekritizuje (tys to udělal špatně), zjišťuje se motivace k urč.jednání (strategie)
o Pozor na prostřeí a přítomnost těch, kteří program vedli (neměli by zasahovat)
o Pozor na krizový stav po hrách, zážitcích - proto je třeba se vypovídat, pozorovat!!!
Proč je ZV důležitá?
- mám vlastní pocit a snažím se ho zobjektivnit
- potřebuji tvůj názor na naši činnost
- pokud chci činnost opakovat (-chci vědět, co se dá zlepšit) nebo v ní pokračovat (chci zjsitit, kam jste dospěli)
- obousměrná pomoc - já pomohu vám, vy pomůžete mně
Pravidla dávání ZV
- ke konkrétnímu člověku
- vhodná situace (najít si soukromí) a klid a čas
- mohlo se stát, že jsem nepochopil záměr (pozor!) - hledat proč toto asi dělal
- jít po činnostech
- chválit i hanět
- být tolerantní k ostatním - mají jiný názor, proč to dělají?
- je možné použí i anonymní ZV (ale uvědomi si riziko - už si to neujasním, už se nezeptám jak to bylo myšleno)
Jak hodnotit s dětmi
- Vlčata
o Spíše ve formě povídání o činnostech (co se ti dneska nejvíc líbilo…)
o Co jsem se dneska naučil
o Zelená stezka (vlastní hodnocení dětí) - je třeba se tomu věnovat ještě všichni
o Review - vidíme jak se chovají (individuálně se ptát na důvody chování)
o Hodnocení výpravy
o Hodnocení chování - poukazovat na konkrétnosti (na zlobíš!)
o Proč jsi to udělal, co na tom bylo špatně, jak bys to příště řešil lépe
- Skauti
o Lze hodnotit i písemně
o Zapojit do hodnocení stavu oddílu
o Zhodnotit i ve skupině (jak se zachoval, pozor na pranýřování)
Hodnocení sebe sama
- Večerní zamyšlení - vyhodnocení co se mi kdy povedlo (u dětí možno skatuské zákony - jak jsem je porušil)
- Při rozhodování - sepsat si klady a zápory při zapojení se do činnosti (aktivity apod.)
- Hodnotit nad kalendářem (co jsem stihnul, kolik jakých aitivit)
- Hodnotit po akci - co a jak jsem udělal a jestli to šlo lépe
- Vědět, kde mám limity a zkoušet je posouvat, přeceňování se (skauti a roveři!!!)
- Mít krytí pro sebe v případě, že se úplně neorientuji
- Krize a nepovadené situace nás vedou ke zlepšení k poučení
- V psychické nepohodě se stávám náchylnějším špatně provedené situaci (nevyspalost, zdrcenost - kontrolujte ostatní)
Hodnocení v oddíle - proč hodnotit činnost, kterou v oddíle děláme?
- zlepšení oddílu (jsem jim zavázán dělat to co nejlépe)
- snažím se vycházet vstříct jednotlivostem a individualitám dětí (nejčastěji pozorování, otázky)

Metodika zdravovědy

29. listopadu 2007 v 15:34 | Peggy |  Užitečné vědomosti
Mladší děcka by měla umět hlavně přivolat pomoc (pomoc dospělého, odborná pomoc), starší už mohou jít víc do hloubky.
Co lze využít ze zdravovědy v oddílové činnosti:
 • první pomoc - návštěvy (sanitky, příjem telefonátů atd.), videa, maskování, anduly, prošlý obvazový materiál, teorie (pomocí hádanek, her, křížovek atd.)
 • anatomie, fyziologie - hra na krvinky, hledání tepu, pozorování reflexů (stahování zorniček)
 • onemocnění, infekce, přenosné choroby - žloutenka, borelióza, meningokok atd. - zdroj, přenos - pomocí materiálů z hygienických stanic, her, příběhů
 • sexuální výchova, drogy, alkohol - řešení krizových situací, materiály, filmy
Mám tady poznamenané opravdu jen body, ale myslím, že je to dost srozumitelné. Závěr je velice jednoduchý, všechno, co chcete děcka naučit, je nejlépe podat co nejvíce prakticky.

Zacházení s osobními údaji

29. listopadu 2007 v 15:18 | Peggy |  Užitečné vědomosti
Důležité téma v případě přihlášek... Přihlášku jak mladšího, tak strašího člena lze stáhnout na stránkách Junáka (dle aktivity zaškrtnete Organizace a dáte hledat, u formulářů najdete přihlášku).
Za osobní údaje se považují takové údaje, které se vztahují k fyzické osobě, na jejichž základě je konkrétní fyzická osoba určena nebo určena být může. Přitom platí, že taková osoba je určena či určitelná, pokud pomocí jednoho či více osobních údajů lze určit její identitu. Může jít o jeden údaj, např. fotografie, ale zpravidla půjde o jejich soubor. Osobním údajem nemusí být bez dalšího jméno a příjmení a to dokonce ani ve spojení s adresou, protože v tomtéž místě může žít i více osob stejného jména a příjmení. Osobním údajem je vždy spojení jména, příjmení a rodného čísla, protože na jejich základě lze vždy fyzickou osobu identifikovat. Subjektem osobních údajů může být výlučně fyzická osoba, a to i cizinec, subjektem údajů však zásadně nemůže být právnická osoba.
Zpracování osobních údajů:
Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soustava operací, které správce, tzn. subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů nebo zpracovatel, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje, systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Základním pravidlem je, že správce provádí zpracování a odpovídá za něj a může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat pouze v konkrétně stanovených případech (např. statistické a vědecké účely). Souhlas ke zpracování musí dát subjekt údajů písemně. Ze souhlasu musí být zřejmé, jaké osobní údaje smějí být zpracovány, musí z něj být patrno, kterému správci je dáván souhlas ke zpracování a vymezen jeho konkrétní účel. Souhlas musí také zahrnovat určení období, na které je dáván.
Úprava ochrany osobních údajů je obsažena zvláště v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Před započetím zpracování osobních údajů je nezbytné o této skutečnosti informovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě zpracování osobních údajů doporučujeme získat písemný souhlas od subjektu údajů.
Základní informace k problematice zacházení s osobními údaji a jejich ochraně jsou k dispozici i na následující adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
internet: www.uoou.cz

Základy práva

29. listopadu 2007 v 15:12 | Peggy |  Užitečné vědomosti
Mám tady pro vás další zápisky z vůdcovské zkoušky. Dala jsem to dohromady s pomocí svých zápisků a zákonů ČR, takže doufám, že se v tom alespoň trošku vyznáte.
Právní subjektivita
Fyzickou osobou (FO) je každý člověk.
Právnická osoba (PO) je uměle vytvořený subjekt, který může vystupovat v právních vztazích a mít práva a povinnosti podobně jako FO (např. středisko). Jménem PO má právo jednat její (předem stanovený) statutární orgán, nebo někdo, kdo k tomu získal jeho svolení (= plnou moc). Členům nebo zaměstnancům právnické osoby je zákonem umožněno v omezené míře jednat jménem této právnické osoby.
Právní subjektivita - způsobilost mít práva a povinnosti, být účastníkem právního vztahu. PO ji získává dnem vzniku a ztrácí ji svým zánikem, FO ji získává dnem narození.
Způsobilost k právním úkonům - způsobilost nabývat práv a brát na sebe povinnosti (např. uzavírání smluv). Vzniká u FO v plném rozsahu dovršením osmnáctého roku života. Před dosažením této hranice má fyzická osoba způsobilost pouze k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti jejího věku. Právnická osoba získává způsobilost k právním úkonům dnem účinnosti jejího zápisu do příslušného rejstříku (např. obchodního). V obou případech znamená smrt, resp. zánik, zároveň ztrátu způsobilosti k právním úkonům. Soudům je navíc umožněno omezovat způsobilost k právním úkonům nebo jí úplně zbavovat.
Co bychom měli znát při práci s dětmi:
Úmluva o právech dítěte
Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.
Lesní zákon
Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.
V lesích je zakázáno:
 • rušit klid a ticho
 • těžit stromy a keře nebo je poškozovat
 • sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
 • jezdit a stát s motorovými vozidly
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
 • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
 • mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
 • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
 • znečišťovat les odpady a odpadky
 • rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.
Vodní zákon
Každý má právo odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu.
Nesmí být ohrožena zdravotní nezávadnost vod.
Zákon na ochranu přírody a krajiny
Každý má právo vstupovat na pozemek (volná krajina) státu.
Stavební zákon (např. klubovna)
Zákon o provozu na silničních komunikacích
A ještě dvě důležitá témata.
Trestní odpovědnost
Trestný čin - pro společnost nebezpečný. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.
Otázka zavinění:
 • Úmysl
 • Nedbalost (pachatel věděl, že může porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí; nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl).
Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. (pokud spáchá "trestný čin" může jít k soudu, ale soudce na něj udělá jen bububu)
Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
Ublížení na zdraví z nedbalosti:
 • Lehké - léčení alespoň 7 dní, porušení důležité povinnosti
 • Těžké - léčení alespoň 6 týdnů, porušení jakékoli povinnosti
Pohlavní zneužívání
Podle platného českého trestního zákona (§ 242-243 tr. z.) se trestného činu pohlavního zneužívání dopustí ten, kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo kdo takové osoby jiným způsobem pohlavně zneužije, jakož i ten, kdo zneužívaje závislosti osoby mladší než osmnáct let nebo osoby svěřené jeho dozoru, přiměje ji k mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její závislosti, jiným způsobem pohlavně zneužije.
Občanskoprávní odpovědnost
Občanskoprávní odpovědnost se týká především odpovědnosti za způsobenou škodu.
Škoda znamená újmu, kterou jedna osoba (poškozený) utrpí na svém majetku, penězi ocenitelných majetkových právech nebo na zdraví v důsledku protiprávního jednání jiné osoby (škůdce). Odpovědnost za škodu a její náhrada je upravena v občanském zákoníku.
Obecně platí, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti (tzv. obecná odpovědnost za škodu). Škůdci vzniká závazek k náhradě způsobené škody. Zákonnými podmínkami pro vznik obecné odpovědnosti za škodu jsou:
 • vznik škody,
 • příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce a vzniklou škodou (tzv. kauzální nexus),
 • zavinění (buď úmyslné, nebo nedbalostní).
Náhrada škody:
 • uvedením v předešlý stav
 • náhradou v penězích
Náhrada škody na majetku: skutečná škoda (představuje hodnotu, o kterou byl v důsledku protiprávního jednání škůdce zmenšen majetek poškozeného) a ušlý zisk (majetkový prospěch, jehož by poškozený jinak pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě).
Náhrada škody na zdraví: bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady spojené s léčením, náhrada ztráty na výdělku.
Odpovědnost nese středisko.
Pojištění odpovědnosti za škodu.

Povánoční setkání

28. listopadu 2007 v 23:26 | Peggy |  Aktuality
Ahojky, v pátek 28. prosince bychom chtěli udělat povánoční setkání velešínských oldskautů. Mělo by mít podobu příjemného posezení v klubovně s ochutnávkou domácího cukroví a promítáním fotek z činnosti. Také bychom chtěli zavést debatu na téma živoření našeho střediska.
Protože stejně jako já určitě spoustu našich oldskautů neznáte, doufala jsem, že bychom mohli udělat setkání také roverů a rangers. Můžeme potom zůstat v klubovně, udělat si hezký večer a druhý den můžem vyrazit na Kleť - naše každoroční shazování kil.
Proto vás všechny prosím: Písněte, jestli máte čas a chuť se zúčastnit, jestli budete spát v klubovně (mohli bychom si společně uvařit véču) a cokoliv vás ještě napadne. Podle zájmu pak vytvořím bližší informace.
Zatím čauky Peggy

Posmrtný život

21. listopadu 2007 v 23:06 | Peggy |  Kecárna
Pojďme debatovat ve velkém, co? S Květou a Úžou jsme řešili některá všudypřítomná témata... No, je úplně jasné, co jsme mohli řešit :-D. A tak abych začala, tak nadpis vypovídá o všem.
Myslíte si, že existuje nějaký posmrtný život?
Existuje nebe a peklo?
Co se stane po smrti člověka?
Pište, nestyďte se :-).

Plánování

21. listopadu 2007 v 22:44 | Peggy |  Užitečné vědomosti
Protože teď sbíráme na vůdcákách nové zkušenosti, rozhodla jsem se pro ty z vás, kteří mají rádi nové informace, sepsat některé vychytávky. První z nich je plánování. To by mělo pomoci při plánování činnosti oddílu, střediska nebo jen několikadenní akce. Je to šikovný pomocník na sledování vlastních pokroků nebo naopak neúspěchů. Sepsala jsem to podle svých poznámek, tak doufám, že to pochopíte.
1. POSLÁNÍ: Slovo poslání je celkem jasné, ale jak by mělo vypadat? Pokud tvoříte poslání činnosti oddílu nebo střediska, mělo by vycházet z poslání Junáka uvedeného ve Stanovách.
Hlava druhá
Poslání a principy Junáka
5. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.
2. SOUČASNÝ STAV: Zde zhodnotíte co nejkonkrétněji situaci např. v oddíle. Popíšete pěkně do hloubky jak to v oddíle vypadá, kolik je dětí, jak se plánuje činnost, kdo oddíl vede apod. Bude se vám to hodit v dalším kroku, takže je dobré popsat opravdu všechno.
3. VIZE: V závislosti na současném stavu (tedy nad tím, co už jste si napsali :-)) dále vymyslíte své vize ideální činnosti. Postihnete všechny nedostatky (Co není, to se udělá...), pěkně si je rozepíšete. Hoďte na papír vše, co vás napadne, výběr se totiž brzy zúží!
4. PRIORITY: Už vás nenapadá žádná vize? Postihli jste všechny problémy? Tak si je znovu pročtěte a vyberte si 3 až 5 priorit. Jsou to ty nejdůležitější věci, které pálí, pěkně zobecněné.
ODPOVÍDAJÍ PRIORITY POSLÁNÍ? Vraťte se k poslání a zhodnoťte, jestli jste neuhli z cesty. Pokud ano, je třeba znovu zhodnotit priority, popř. vize. Pokud jste se vydali správnou cestou, pokračujte dál.
KMC = KONKRÉTNÍ MĚŘITELNÉ CÍLE: KMC jsou šikovné k hodnocení vaší úspěšnosti, protože si stanovíte přesný termín, kdy chcete dosáhnout naplnění vašich vybraných priorit. Jsou taky ještě obecné, ale už jsou podmíněné nějakým termínem, do kterého by měly být splněny. A hlavně by měly být SMART!
S = srozumitelné; každý musí vědět, co se od něj očekává
M = měřitelné; přesně si určíte vaši úspěšnost
A = akceptovatelné; všichni zúčastnění musí souhlasit
R = reálné; nechcete po nikom nic nemožného
T = termínované; je určen přesný termín
STRATEGIE: Už máte KMC, takže musíte vymyslet strategii k dosažení úspěchu. Tady je prostor na prostředky jak cíle naplníte. Jsou to všechny vaše nápady, takže používejte fantazii.
PLÁN: Konečně jsme se dostali k důležitému bodu. Shrnete priority, KMC a strategii a dostanete plán. Do plánu patří už všechny podrobnosti o tom, kdo co udělá, kdo co zařídí, kdy vše vypukne a tak podobně. Nikdy ale nezačínáme plánem!
REALIZACE PLÁNU: To snad vysvětlovat nemusím, to je jasné :-).
VYHODNOCENÍ:
Realizaci plánu máte za sebou. Něco se povedlo, něco ne. Takže dokud to máte čerstvě v paměti, napíšete si zhodnocení. Ohodnotíte jak kladné, tak záporné momenty a zobecníte je tak, aby byly použitelné i v jiných případech. Uděláte si v plánování nějaké změny a hned máte připraven plán na další období :-).
Vypadá to možná hrozně nepochopitelně. Uznávám, že to není tak jednoduché, jak jsem to popsala, ale lépe to neumím a pomůžu vám příkladem, který dodám časem. Máme totiž za úkol udělat jedno takové krásné plánování. Ráda vám ho potom vystavím :-).

Tajná komunikace

9. listopadu 2007 v 13:37 Chuckie´s friends
Chuckie's friends je organizace velice tajná, a proto nečekejte, že se zde dozvíte nějaké informace. Vše je dobře hlídáno, ani jednotliví členové nejsou uvedeni v žádném dokumentu. Jejich jména nikdy nenajdete! Dále smí vstoupit už jen ti, kterých se to týká :-D

Roverská výprava

9. listopadu 2007 v 13:09 | Peggy |  Aktuality
Poslední naše setkání proběhlo celkem úspěšně, i když někteří bohužel nedorazili. Celou akci jsme šoupli do kozelny. Zase... Jak jinak, že? A proto mě tak napadlo, co kdybychom našli nějaký volný víkend třeba během svátků a udělali si výpravičku? Pište co vy na to, popřípadě volné víkendy a návrhy, kam vyrazit.

Peggušky óda

8. listopadu 2007 v 21:02 | Peggy |  Kronika
A tady je konečně i moje óda :-).

Naše hymna

8. listopadu 2007 v 20:46 | Peggy |  Kronika
Tady je zase Květy óda. Stala se z ní hymna, melodie převzaná, slova vlastní :-D.

Doktorova óda

8. listopadu 2007 v 20:28 | Peggy |  Kronika

Kapka

8. listopadu 2007 v 20:05 Humanitární akce
Kapka je naší další velice oblíbenou sbírkovou akcí. Pořádá ji nadace pro transplantaci kostní dřeně (Kapka naděje) a Junák. Každý červen trávíme víkend na benzínové pumpě a za příspěvek do kasičky myjeme přední skla aut, zrcátka motocyklů atd. :-).
NAŠE ÚSPĚCHY:
2004?
2006?
2007?
www.kapkanadeje.cz - stránky nadace

Velikonoční skautské kuřátko

8. listopadu 2007 v 19:28 Humanitární akce
Velikonoční skautské kuřátko je sbírková akce pořádaná nadací Pomozte dětem a Junákem. My se do tohoto projektu zapojujeme každý rok na přelomu března a dubna. Z vatových tampónů a skořápek vyrobíme roztomilá kuřátka, která potom v ulicích Velešína vyměňujeme za příspěvěk do kasiček. Doprovází nás při tom obří kuře. To nám před prvním ročníkem sbírky ušila paní Megová a za to jí patří velký dík :-).
NAŠE ÚSPĚCHY:
20054455 Kč
20064219 Kč
20076192 Kč
20084616 Kč
www.pomoztedetem.cz - stránky nadace

Zpěvník alá pan Švarc :-D

7. listopadu 2007 v 21:44 Los de Billos
Tak konečně dodávám novinky v našem repertoáru, tedy v repertoáru pane Švarce a kolektivu. Pokud některou písničku neznáte (stát se to může, já jich neznám plno), tak se obraťte na Úžu jako hlavního odborníka přes bluegrass, na Květu jako vlastníka nových country cédé a na mě pokud budete chtít podpis :-D :-D :-D.
· 20. století má na kahánku (G)
· A slunce pálí jen (G)
· Až si jednou sundám boty (C)
· Bílej sníh (D)
· Billy boy (E)
· Casey Jones (A/C)
· Cesta dom (G)
· Cesty toulavý (D)
· Co déšť by nesmyl (C)
· Co kdybych (G)
· Co se bude dít (D)
· Čím jezdí láska (C)
· Dávej vinu dálkám (C)
· Dědečkovi hodiny (D)
· Dík za ten stop (G)
· Do rána toulám (G)
· Holky jdou (E)
· Chajda u vody (G)
· Chtěl bych být medvídkem (D)
· Já tajně cvičím (F)
· Já v poslední době (F)
· Jackson (Fis)
· Jaro na Aljašku (A)
· Jen nic nesmíš dát na mý zpívání (F)
· Jen si plač (E)
· Ještě dlouhou cestu mám (D)
· Kočárem mým je vagón uhlí (Generál Lee) (G)
· Loudavej vlak (G)
· Matherhorn (F)
· Medicinman (C)
· Mý srdce není skála (Je mi to líto) (C)
· Nádraží (C)
· Nebij ženu v neděli (This Train Is Bound For Glory) (E)
· Nech si ty svý city (C)
· Nejlíp umím slibovat (D)
· Odjíždím v dál (C)
· Oh Susianno (G)
· Ohio (D)
· Osada u tří klád (E)
· Otázky (C)
· Panenko Maria (D)
· Posázavskej Dan (C)
· Poslední sklenka (G)
· Prázdný nádraží (C)
· Prodavač limonád (G)
· Půlnoční dostavník (Gmi)
· Sněžnej muž (D)
· Snídaně v trávě (G)
· Starýho psa novým kouskům nenaučíš (A)
· Sundej z hodin závaží (D)
· Svatební zvony (D)
· Šest bílejch koní (G)
· Šlapej dál (F/G)
· Tak už nefňukej (D)
· Tečka (G)
· Ten sen jsem míval (A)
· Tupodol (C)
· U tří louží (G)
· V uličkách města Bakersfield
· Waterloo (G)
· Zdám se ti lepší nežli jsem (C)
· Zrádný banjo (D/G)

Country bál po druhé

7. listopadu 2007 v 21:39 | Peggy |  Aktuality
Ahojky, čas country bálu se blíží a měli byste se tedy přihlásit, jestli někdo z vás půjde. Na skauty máme 6 volných lístků. Z toho dva už jsou kupodivu obsazené mnou a Květou, takže hledáme další spolucountrovníky :-). Pojďte do toho, bude to sranda. :-D. A hraje Patrola! :-D